ยูเนสโกเห็นชอบเทศบาลภูเก็ตเป็นภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2563

ยูเนสโกเห็นชอบเทศบาลภูเก็ตเป็นภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2563

นับเป็นความยินดีที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกเป็นภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ประจำปี2563  ความสำเร็จครั้งนี้ เป็นผลจากความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกฝ่ายในพื้นที่ เล็งเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษา และร่วมทำงานอย่างหนัก จนองค์การยูเนสโก พิจารณาผ่านการคัดเลือกเป็นภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2563 ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ. เป็นผู้แทน กสศ. เข้าพบ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา เนื่องในโอกาสที่ เทศบาลนครภูเก็ตได้ผ่านการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกเป็นภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2563 (UNESCO Global Network of Learning Cities)  และ ในโอกาสที่นายกเทศมนตรีสมใจ สุวรรณศุภพนา ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

พร้อมทั้งประชุมหารือกับทีมผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลนครภูเก็ตและ กสศ. ในปีงบประมาณ 2563