ยูเนสโกเห็นชอบเทศบาลภูเก็ตเป็นภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2563

ยูเนสโกเห็นชอบเทศบาลภูเก็ตเป็นภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2563

นับเป็นความยินดีที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกเป็นภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ประจำปี2563  ความสำเร็จครั้งนี้ เป็นผลจากความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกฝ่ายในพื้นที่ เล็งเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษา และร่วมทำงานอย่างหนัก จนองค์การยูเนสโก พิจารณาผ่านการคัดเลือกเป็นภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2563 ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ. เป็นผู้แทน กสศ. เข้าพบ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา เนื่องในโอกาสที่ เทศบาลนครภูเก็ตได้ผ่านการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกเป็นภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2563 (UNESCO Global Network of Learning Cities)  และ ในโอกาสที่นายกเทศมนตรีสมใจ สุวรรณศุภพนา ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

พร้อมทั้งประชุมหารือกับทีมผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลนครภูเก็ตและ กสศ. ในปีงบประมาณ 2563

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2