101 In Focus Ep.47 : แก้แค่การศึกษาอาจไม่แก้ความเหลื่อมล้ำ?

101 In Focus Ep.47 : แก้แค่การศึกษาอาจไม่แก้ความเหลื่อมล้ำ?

หนึ่งในแนวคิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สำคัญและยึดถือกันมานาน คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสการเข้าถึงแก่เด็กด้อยโอกาสให้มากที่สุด เพื่อลดช่องว่างทางสถานะเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงหยุดส่งต่อความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น

แต่การมุ่งแก้ไขปัญหาในระบบการศึกษาเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำในภาพกว้างของสังคมเสมอไป 101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนคุณฟังอีกมุมมองหนึ่งเรื่องการแก้ความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษา ข้อจำกัดในโลกความเป็นจริง และมิติด้านอื่นในสังคมที่เราควรใส่ใจมากยิ่งขึ้น

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์

………

อ่านเพิ่มเติม :
ความเหลื่อมล้ำ การศึกษา และทุนในศตวรรษที่ 21
อ่านปัญหาความเหลื่อมล้ำจากอเมริกา : เมื่อการลงทุนแก้ ‘การศึกษา’ อย่างเดียว อาจยังไม่เพียงพอ 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2