101 In Focus Ep.47 : แก้แค่การศึกษาอาจไม่แก้ความเหลื่อมล้ำ?

101 In Focus Ep.47 : แก้แค่การศึกษาอาจไม่แก้ความเหลื่อมล้ำ?

หนึ่งในแนวคิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สำคัญและยึดถือกันมานาน คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสการเข้าถึงแก่เด็กด้อยโอกาสให้มากที่สุด เพื่อลดช่องว่างทางสถานะเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงหยุดส่งต่อความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น

แต่การมุ่งแก้ไขปัญหาในระบบการศึกษาเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำในภาพกว้างของสังคมเสมอไป 101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนคุณฟังอีกมุมมองหนึ่งเรื่องการแก้ความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษา ข้อจำกัดในโลกความเป็นจริง และมิติด้านอื่นในสังคมที่เราควรใส่ใจมากยิ่งขึ้น

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์

………

อ่านเพิ่มเติม :
ความเหลื่อมล้ำ การศึกษา และทุนในศตวรรษที่ 21
อ่านปัญหาความเหลื่อมล้ำจากอเมริกา : เมื่อการลงทุนแก้ ‘การศึกษา’ อย่างเดียว อาจยังไม่เพียงพอ