สุภัทร จำปาทอง ดำรงตำแหน่งปลัดศธ.คนใหม่

สุภัทร จำปาทอง ดำรงตำแหน่งปลัดศธ.คนใหม่

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563  อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  เป็นต้นไป

  1. นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา
  3. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สำหรับประวัติของปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ คุณสุภัทร จำปาทอง

เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2505  ประวัติการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (รุ่นที่ 22)  สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รุ่นที่ 9)   ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (EPA รุ่นที่ 12)ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รุ่นที่ 5)

ประวัติรับราชการ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มี.ค. 2556)  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ธ.ค. 2557) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ม.ค. 2558) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ต.ค. 2558) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ต.ค. 2559) เลขาธิการสภาการศึกษา (ธ.ค. 2561 – ก.ย. 2563)