กสศ.มุ่งพัฒนาอาชีพช่วยคนชายขอบ คนในชุมชน ถือเป็นกลุ่มคนสำคัญของประเทศ

กสศ.มุ่งพัฒนาอาชีพช่วยคนชายขอบ คนในชุมชน ถือเป็นกลุ่มคนสำคัญของประเทศ

นายสมพงษ์ จิตระดับ ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า คนชายขอบ คนในชุมชน ถือเป็นกลุ่มคนสำคัญของประเทศที่จะมาร่วมคลายล็อก คลายปัญหาของประเทศ โดยพัฒนาวัตถุดิบที่มีในชุมชนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หลากหลาย

ทั้งนี้ มีความเชื่อ อยู่  3 สิ่ง คือ 1.ชุมชนเป็นฐานสำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ หล่อหลอม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเชื่อมโยง ส่งต่อคนจากรุ่นสู่รุ่น ในขณะที่ กสศ.เข้าไปสนับสนุนงบประมาณ แม้จะ ไม่มาก แต่เป็นการให้โอกาสกับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ต้องขัง ฯลฯ ที่สำคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

2.เชื่อว่าสินค้าเหล่านี้เป็น สัมมาอาชีวะ ที่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาต่อยอดผสมผสานให้เกิด การพัฒนาสิ่งใหม่ และ 3.เป็นการคืนศักดิ์ศรีของคนในชุมชนที่สามารถสร้างองค์ความรู้ กำหนดชะตาชีวิตตนเอง และชุมชนได้เอง จากทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่แล้ว

 “ปี 2563 มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐานมากว่า 700 โครงการ ผ่านการคัดเลือกจริง 130 กว่าโครงการ หลังจากการดำเนินการแล้ว จะถอดบทเรียนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เรายืนยันเดินหน้าโครงการต่อไป เพราะสร้างโอกาสให้คนชายขอบ คนจน คนพิการ คนสูงอายุในชุมชน มีอาชีพ เป็นการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นการเปิดโอกาส และเติมเต็มคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างมหาศาล” นายสมพงษ์  กล่าว