โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

กสศ. เชิญชวนวิทยาลัย/สถานศึกษาอาชีวะศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยชุมชน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาสายอาชีพทุกสังกัด ร่วมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สายอาชีพ โดยยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสายอาชีพชั้นสูง

ประกาศสนับสนุนทุน และแบบข้อเสนอโครงการ กดดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการสำหรับสถาบันการศึกษา (ทุน 5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)  กดดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการสำหรับสถาบันการศึกษา (ทุน 2 ปี  ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ)  กดดาวน์โหลด

ยื่นแบบเสนอโครงการผ่านระบบ Online ที่นี่
ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 ธันวาคม 2561

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญชวนวิทยาลัย/สถานศึกษาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยชุมชน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาสายอาชีพจากทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการ
“ทุนสายอาชีพชั้นสูง” ซึ่งเป็นโครงการที่จะ
 ยกระดับสถาบันการศึกษาสู่การเป็นสถาบันนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
 ผลิตกำลังคนคุณภาพ สร้างนวัตกรอาชีวะ
 สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตอบโจทย์ทุกความท้าทายในศตวรรษที่ 21

สถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถาบันการศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษารวม 2,500 ทุนต่อปี พร้อมกิจกรรมเสริมคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการทำงานระหว่างสถาบันการศึกษา

มาร่วมกัน “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน”