โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

กสศ. เชิญชวนวิทยาลัย/สถานศึกษาอาชีวะศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยชุมชน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาสายอาชีพทุกสังกัด ร่วมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สายอาชีพ โดยยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสายอาชีพชั้นสูง

ประกาศสนับสนุนทุน และแบบข้อเสนอโครงการ กดดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการสำหรับสถาบันการศึกษา (ทุน 5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)  กดดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการสำหรับสถาบันการศึกษา (ทุน 2 ปี  ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ)  กดดาวน์โหลด

ยื่นแบบเสนอโครงการผ่านระบบ Online ที่นี่
ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 ธันวาคม 2561

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญชวนวิทยาลัย/สถานศึกษาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยชุมชน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาสายอาชีพจากทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการ
“ทุนสายอาชีพชั้นสูง” ซึ่งเป็นโครงการที่จะ
 ยกระดับสถาบันการศึกษาสู่การเป็นสถาบันนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
 ผลิตกำลังคนคุณภาพ สร้างนวัตกรอาชีวะ
 สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตอบโจทย์ทุกความท้าทายในศตวรรษที่ 21

สถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถาบันการศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษารวม 2,500 ทุนต่อปี พร้อมกิจกรรมเสริมคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการทำงานระหว่างสถาบันการศึกษา

มาร่วมกัน “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2