ช่วยเหลืออย่างไรถึงแก้ได้ตรงจุด! ฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจาก 2 เวทีฟังเสียงประชาชน

ช่วยเหลืออย่างไรถึงแก้ได้ตรงจุด! ฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจาก 2 เวทีฟังเสียงประชาชน

กสศ. ประมวลข้อเสนอแนะสำคัญๆ จากเวทีฟังเสียงประชาชนที่จัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม โดยมีผู้แทน 10 โรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนพิเศษ 80-100% ครอบคลุมทุกภูมิภาค และเวทีที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม ที่จังหวัดเชียงใหม่

 1. ทิศทางการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษเป็นรายบุคคล

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานของ กสศ.ในการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่นักเรียนยากจนพิเศษโดยยึดถือข้อมูลรายบุคคลที่มีการตรวจสอบแล้ว  เนื่องจากวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนรูปแบบเดิมเป็นระบบโควตาที่จัดสรรให้เพียงร้อยละ 40 และร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลให้โรงเรียนมีงบประมาณไม่สอดคล้องกับการช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่มีอยู่จริง แม้ปัจจุบัน สพฐ.ได้ปรับมาใช้วิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนด้วยข้อมูลรายบุคคล แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนยากจนจำนวนมาก ดังนั้นการเพิ่มเงินช่วยเหลือแก่นักเรียนยากจนพิเศษจึงเป็นมาตรการที่แก้ปัญหาได้ตรงกับกลุ่มนักเรียนที่ประสบปัญหามากที่สุด  

 1. แอพพลิเคชั่น 3 “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของครูเพื่อค้นหาและช่วยเหลือนักเรียนยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ปฎิบัติงานคัดกรองนักเรียนยากจนยืนยันว่าแอพพลิเคชั่น “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” บนโทรศัพท์มือถือเป็นเทคโนโลยีที่สะดวกต่อการใช้งาน ช่วยให้ครูประหยัดเวลา ในการทำงานและการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน จะทำให้เก็บข้อมูลนักเรียนยากจนได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง และเป็นหัวใจสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือ ติดตาม และส่งเสริมคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง

 1. ขั้นตอนการรับรองข้อมูลโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกลไกที่ช่วยในการรับรองและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ

องค์ประกอบที่สำคัญในระดับพื้นที่ควรประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. นายกเทศมนตรี เพราะมีความเข้าใจบริบทของชุมชนและสามารถให้ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือได้ทันเวลา นอกจากนี้บุคลากรสาธารณสุข (รพ.สต. อสม.) ก็สามารถให้ข้อมูลชุมชนได้อย่างดี

 1. รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ค่าอาหารเช้า ค่าเดินทาง และทุนการศึกษา)

เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและปัจจุบันยังไม่มีงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือในรายการนี้แต่อย่างใด

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2