ช่วยเหลืออย่างไรถึงแก้ได้ตรงจุด! ฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจาก 2 เวทีฟังเสียงประชาชน

ช่วยเหลืออย่างไรถึงแก้ได้ตรงจุด! ฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจาก 2 เวทีฟังเสียงประชาชน

กสศ. ประมวลข้อเสนอแนะสำคัญๆ จากเวทีฟังเสียงประชาชนที่จัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม โดยมีผู้แทน 10 โรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนพิเศษ 80-100% ครอบคลุมทุกภูมิภาค และเวทีที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม ที่จังหวัดเชียงใหม่

  1. ทิศทางการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษเป็นรายบุคคล

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานของ กสศ.ในการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่นักเรียนยากจนพิเศษโดยยึดถือข้อมูลรายบุคคลที่มีการตรวจสอบแล้ว  เนื่องจากวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนรูปแบบเดิมเป็นระบบโควตาที่จัดสรรให้เพียงร้อยละ 40 และร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลให้โรงเรียนมีงบประมาณไม่สอดคล้องกับการช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่มีอยู่จริง แม้ปัจจุบัน สพฐ.ได้ปรับมาใช้วิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนด้วยข้อมูลรายบุคคล แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนยากจนจำนวนมาก ดังนั้นการเพิ่มเงินช่วยเหลือแก่นักเรียนยากจนพิเศษจึงเป็นมาตรการที่แก้ปัญหาได้ตรงกับกลุ่มนักเรียนที่ประสบปัญหามากที่สุด  

  1. แอพพลิเคชั่น 3 “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของครูเพื่อค้นหาและช่วยเหลือนักเรียนยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ปฎิบัติงานคัดกรองนักเรียนยากจนยืนยันว่าแอพพลิเคชั่น “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” บนโทรศัพท์มือถือเป็นเทคโนโลยีที่สะดวกต่อการใช้งาน ช่วยให้ครูประหยัดเวลา ในการทำงานและการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน จะทำให้เก็บข้อมูลนักเรียนยากจนได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง และเป็นหัวใจสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือ ติดตาม และส่งเสริมคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง

  1. ขั้นตอนการรับรองข้อมูลโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกลไกที่ช่วยในการรับรองและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ

องค์ประกอบที่สำคัญในระดับพื้นที่ควรประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. นายกเทศมนตรี เพราะมีความเข้าใจบริบทของชุมชนและสามารถให้ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือได้ทันเวลา นอกจากนี้บุคลากรสาธารณสุข (รพ.สต. อสม.) ก็สามารถให้ข้อมูลชุมชนได้อย่างดี

  1. รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ค่าอาหารเช้า ค่าเดินทาง และทุนการศึกษา)

เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและปัจจุบันยังไม่มีงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือในรายการนี้แต่อย่างใด