เปิดพรมแดนแห่งมิตรภาพ สร้างพื้นที่การเรียนรู้เสมอภาค

เปิดพรมแดนแห่งมิตรภาพ สร้างพื้นที่การเรียนรู้เสมอภาค

กสศ. จับมือ เจดี เซ็นทรัล และรร.นานาชาติโชรส์เบอรี่ เปิดพรมแดนของมิตรภาพ นร.จากพื้นที่ห่างไกล และนร.นานาชาติ แชร์ไอเดีย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดอาชีพเพิ่มรายได้

เริ่มต้นแล้วสำหรับโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network)  ความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ  และเจดี เซ็นทรัล  เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ระหว่างนักเรียนจาก 10 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เขตชนบทกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่

จากนี้คือการจับมือกัน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ระหว่างนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ และยังนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคอีกด้วย ขณะที่ครูผู้สอน ยังได้เติมเต็มแนวทางจัดการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพและความถนัดของตนเองอย่างแท้จริง   ทั้งยังเกิดความเข้าใจในชีวิตและสภาพสังคมที่อยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน แต่สามารถสนับสนุน ส่งเสริมโอกาส เพิ่มเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และนี่คืออีกแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีความยั่งยืน

โดยวันนี้ซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรก เราได้รับความร่วมมือจากสถาบันวันที่ฉันตื่น มาร่วมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มด้วย 

“ครูตี๋-สหรัฐ เจตมโนรมย์” ผอ.สถาบันวันที่ฉันตื่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนจากต่างจังหวัด จำนวน 30 คน จาก 10 โรงเรียน ก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (Shrewsbury International School) ในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ย.) โดยน้อง ๆ ต่างร่วมทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และพร้อมสำหรับการพัฒนาความรู้ ความสามารถร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติอย่างแน่นอน

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2