เปิดพรมแดนแห่งมิตรภาพ สร้างพื้นที่การเรียนรู้เสมอภาค

เปิดพรมแดนแห่งมิตรภาพ สร้างพื้นที่การเรียนรู้เสมอภาค

กสศ. จับมือ เจดี เซ็นทรัล และรร.นานาชาติโชรส์เบอรี่ เปิดพรมแดนของมิตรภาพ นร.จากพื้นที่ห่างไกล และนร.นานาชาติ แชร์ไอเดีย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดอาชีพเพิ่มรายได้

เริ่มต้นแล้วสำหรับโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network)  ความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ  และเจดี เซ็นทรัล  เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ระหว่างนักเรียนจาก 10 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เขตชนบทกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่

จากนี้คือการจับมือกัน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ระหว่างนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ และยังนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคอีกด้วย ขณะที่ครูผู้สอน ยังได้เติมเต็มแนวทางจัดการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพและความถนัดของตนเองอย่างแท้จริง   ทั้งยังเกิดความเข้าใจในชีวิตและสภาพสังคมที่อยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน แต่สามารถสนับสนุน ส่งเสริมโอกาส เพิ่มเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และนี่คืออีกแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีความยั่งยืน

โดยวันนี้ซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรก เราได้รับความร่วมมือจากสถาบันวันที่ฉันตื่น มาร่วมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มด้วย 

“ครูตี๋-สหรัฐ เจตมโนรมย์” ผอ.สถาบันวันที่ฉันตื่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนจากต่างจังหวัด จำนวน 30 คน จาก 10 โรงเรียน ก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (Shrewsbury International School) ในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ย.) โดยน้อง ๆ ต่างร่วมทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และพร้อมสำหรับการพัฒนาความรู้ ความสามารถร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติอย่างแน่นอน

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า