“ปัญจภาคี” ขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่

“ปัญจภาคี” ขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่

“ปัญจภาคี” เป็นโมเดลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการผนึกกำลัง 5 ฝ่ายประกอบด้วย

1.พ่อแม่ผู้ปกครอง
2.หน่วยจัดการศึกษาทุกสังกัด
3.หน่วยสนับสนุนการศึกษาทุกหน่วย
4.ท้องถิ่น
5.มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม ที่สนใจกิจกรรมทางการศึกษา

พร้อมมีสมัชชาการศึกษา ที่เป็นคณะทำงานที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กำหนดแผนการศึกษา วิสัยทัศน์ และยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนา ซึ่งจะมีเป้าหมาย 5 ด้านสำคัญ คือ พัฒนาสติปัญญาและทักษะอาชีพ พัฒนาสุขภาพ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต และส่งเสริมการมีงานทำ

ตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้วย “จุดเแข็ง” ที่ประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2