“ปัญจภาคี” ขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่

“ปัญจภาคี” ขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่

“ปัญจภาคี” เป็นโมเดลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการผนึกกำลัง 5 ฝ่ายประกอบด้วย

1.พ่อแม่ผู้ปกครอง
2.หน่วยจัดการศึกษาทุกสังกัด
3.หน่วยสนับสนุนการศึกษาทุกหน่วย
4.ท้องถิ่น
5.มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม ที่สนใจกิจกรรมทางการศึกษา

พร้อมมีสมัชชาการศึกษา ที่เป็นคณะทำงานที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กำหนดแผนการศึกษา วิสัยทัศน์ และยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนา ซึ่งจะมีเป้าหมาย 5 ด้านสำคัญ คือ พัฒนาสติปัญญาและทักษะอาชีพ พัฒนาสุขภาพ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต และส่งเสริมการมีงานทำ

ตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้วย “จุดเแข็ง” ที่ประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ