เลือกขนาดตัวอักษร
  • ไทย
  • English

ผลการคัดเลือกสถาบันที่จะดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นั้น กสศ.ขอประกาศผลการดำเนินการ

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นั้น (คลิก เพื่อดูประกาศ) กสศ.ขอประกาศผลการดำเนินการดังนี้

1. มีสถาบันการศึกษาส่งโครงการเข้ารับพิจารณาจำนวนรวม 154 โครงการ จาก 99 แห่ง ใน 51
จังหวัด รวมจำนวนทุนที่เสนอขอจำนวน 8,479 คน แบ่งตามประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) จำนวน 3,665 คน และทุน 2 ปี จำนวน 4,814 คน ทั้งนี้ กสศ.มีงบประมาณสำหรับจัดสรรสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาได้จำนวน 2,500 ทุน เท่านั้น

2. กสศ.คัดเลือกได้โครงการผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 55 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการในสถาบันการศึกษาจำนวน 39 แห่งใน 23 จังหวัด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการข้างต้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนรวม 26 ท่าน โดยเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการจาก 3 ภาคส่วน ภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนและคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการตามที่ประกาศ (คลิก เพื่อดูรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา)

ทั้้งนี้ กสศ. จะส่งจดหมายแจ้งเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในวันศุกร์ที่ 8 และเสาร์
ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะในการนี้โครงการส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยมีเงื่อนไขต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดและให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันรวมถึงการปรับปรุงจำนวนนักเรียนนักศึกษาผู้รับทุน กิจกรรมและงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมก่อนการทำข้อตกลงรับทุน

เนื่องจาก กสศ. มีงบประมาณจำกัดจึงสามารถสนับสนุนโครงการได้เพียงจำนวนหนึ่ง
และเหตุผลสำคัญที่โครงการไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องมาจากสาขาวิชาชีพที่เสนอไม่สอดคล้องกับสาขาที่กำหนด ขาดข้อมูลเหตุผลประกอบความขาดแคลนที่ชัดเจน ขาดแคลนสมเหตุสมผลของงบประมาณ
และขาดแนวทางนวัตกรรม

โปรดติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ www.EEF.or.th