ผลการคัดเลือกสถาบันที่จะดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562

ผลการคัดเลือกสถาบันที่จะดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นั้น (คลิก เพื่อดูประกาศ) กสศ.ขอประกาศผลการดำเนินการดังนี้

1. มีสถาบันการศึกษาส่งโครงการเข้ารับพิจารณาจำนวนรวม 154 โครงการ จาก 99 แห่ง ใน 51
จังหวัด รวมจำนวนทุนที่เสนอขอจำนวน 8,479 คน แบ่งตามประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) จำนวน 3,665 คน และทุน 2 ปี จำนวน 4,814 คน ทั้งนี้ กสศ.มีงบประมาณสำหรับจัดสรรสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาได้จำนวน 2,500 ทุน เท่านั้น

2. กสศ.คัดเลือกได้โครงการผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 55 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการในสถาบันการศึกษาจำนวน 39 แห่งใน 23 จังหวัด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการข้างต้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนรวม 26 ท่าน โดยเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการจาก 3 ภาคส่วน ภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนและคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการตามที่ประกาศ (คลิก เพื่อดูรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา)

ทั้้งนี้ กสศ. จะส่งจดหมายแจ้งเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในวันศุกร์ที่ 8 และเสาร์
ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะในการนี้โครงการส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยมีเงื่อนไขต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดและให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันรวมถึงการปรับปรุงจำนวนนักเรียนนักศึกษาผู้รับทุน กิจกรรมและงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมก่อนการทำข้อตกลงรับทุน

เนื่องจาก กสศ. มีงบประมาณจำกัดจึงสามารถสนับสนุนโครงการได้เพียงจำนวนหนึ่ง
และเหตุผลสำคัญที่โครงการไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องมาจากสาขาวิชาชีพที่เสนอไม่สอดคล้องกับสาขาที่กำหนด ขาดข้อมูลเหตุผลประกอบความขาดแคลนที่ชัดเจน ขาดแคลนสมเหตุสมผลของงบประมาณ
และขาดแนวทางนวัตกรรม

โปรดติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ www.EEF.or.th