บทพิสูจน์ 4 ปี เทศบาลนครภูเก็ต ต้นแบบกำหนดทิศทางการศึกษา ด้วยระบบสารสนเทศ

บทพิสูจน์ 4 ปี เทศบาลนครภูเก็ต ต้นแบบกำหนดทิศทางการศึกษา ด้วยระบบสารสนเทศ

เทศบาลนครภูเก็ตถือเป็น หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีบทบาทที่เข้มแข็งของนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ที่เดินหน้าเรื่องนี้มาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สามารถช่วยเด็กที่มีแนวโน้มหลุดออกนอกระบบการศึกษาเป็นจำนวนมาก และทำให้นครภูเก็ตสร้างพิมพ์เขียวแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

โครงการจัดทำแผนการศึกษาและทบทวนการจัดทำ BluePrint ด้านการศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครภูเก็ต กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่นำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลของสถานศึกษา หรือ Q-Info มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 7 แห่ง โดยระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบูกิตตา โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนการศึกษาและทบทวนการจัดทำ BluePrint ด้านการศึกษาขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยนำเอาประสบการณ์ในการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2561 ทั้งอุปสรรค ปัญหา และความสำเร็จซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ที่รวบรวมจากระบบ Q-info เพื่อกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาของนครภูเก็ต (Education Goals) ในแผนการศึกษา 3 ปี

“เรานำข้อมูลจากระบบ Q-Info มาใช้ในการออกแบบพิมพ์เขียวทางการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมกำหนดทิศทางเป้าหมายการพัฒนาศึกษาและเยาวชน เป็นกลไกในการวางแผนการศึกษา ซึ่งเมื่อปีการศึกษา 2561 จากการที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ได้เริ่มใช้ข้อมูลสารสนเทศในการติดตามเด็กส่งผลให้เป้าหมายที่วางไว้ประสบผลสำเร็จไปขั้นหนึ่ง สร้างการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพิ่มคุณภาพการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศจะช่วยในการบริหารจัดการสถานศึกษา ลดเวลาการทำงานของครูด้านงานเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”

“สำหรับแผนการศึกษา 3 ปีนี้ จะมีตัวชี้วัด (KPIs) ที่สำคัญ 3 ด้านได้แก่ ด้านความเสมอภาค (Equity) ด้านคุณภาพ (Quality) และ ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา (Efficiency) ซึ่งสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตทั้ง 7 แห่งจะใช้ระบบ Q-info ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนตลอดปีการศึกษา 2562 ที่กำลังจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม ”นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาระบบ Q-info เพิ่มเติมได้ที่ http://www.qualitylearning.org/#/content/248?issue=3
#กสศเปิดประตูสู่โอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2