กสศ. ร่วมกับสถานศึกษาอุดรธานี เตรียมสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน ให้ทุนเยาวชนเรียนต่อสายอาชีพชั้นสูง

กสศ. ร่วมกับสถานศึกษาอุดรธานี เตรียมสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน ให้ทุนเยาวชนเรียนต่อสายอาชีพชั้นสูง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 1 ใน 39 สถาบันจากทั่วประเทศที่รับการคัดเลือกจากโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดงานประชุมประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของโครงการฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้รับทุน ให้แก่คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน 100 คน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัด รวมถึงตัวแทนจากภาครัฐ สถาบัน มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

คุณวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบันการเข้าเรียนสายอาชีพทั้งระดับ ปวช. และปวส. ของเด็กไทยยังไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากเด็กที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ แต่จริงๆ แล้วการเรียนสายอาชีพสามารถตอบโจทย์ในการทำงานได้กว้างและมากกว่าสายสังคมศาสตร์ที่ทำงานเฉพาะทางไม่ได้ รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมให้เด็กไทยมาเรียนต่อสายอาชีพมากขึ้น เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ดังนั้นการที่มีโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงนี้จึงถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาและจบมามีงานรองรับมากยิ่งขึ้น

รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ตนขอเล่าประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ ในฐานะนักเรียนทุนสายอาชีพที่เรียนสายอาชีพมาตั้งแต่ระดับปวช. ปวส. จนมาสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย และได้รับโอกาสไปเรียนต่อเฉพาะทางจนจบปริญญาเอก ตนจึงมองว่าโครงการฯ
นี้เป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับสายอาชีพ ดังนั้นตนจึงไม่อยากให้มองว่าการเข้าเรียนสายอาชีพด้อยไปกว่าการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และไม่ว่าจะเรียนสายไหนมันก็แล้วแต่ความถนัดของเด็กๆ เพราะไม่มีอาชีพใดด้อยกว่าอาชีพใด โดยเฉพาะการเรียนสายอาชีพไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร

ดร.ชานนท์ เศรษฐแสงศรี รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตนในฐานะคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวย เนื่องจากครอบครัวของตนมี 11 คน ตนเป็นลูกคนกลาง ทำให้สมัยเด็กๆ ต้องทำงานตั้งแต่เล็กและส่งเสริมตัวเองเรียน พอเรียนจบก็มองว่าการศึกษาสำคัญจึงทำให้อยากเรียนต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งสมัยนั้นไม่มีการให้ทุน แบบที่โครงการฯ นี้ของกสศ. ทำให้ต้องมีความพยายามและตั้งใจเป็นอย่างมากในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งตนมองว่าสำหรับโครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ดีที่จะมอบโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าเรียนสายอาชีพมากขึ้น จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ปกครอง นักเรียน ที่สนใจ ลองเข้ามาสมัครเพื่อขอรับทุนกับโครงการฯ ดังกล่าว

คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา
ได้เป็นตัวแทนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวความเป็นมาของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ว่าโครงการฯ นี้ เป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้ามาเรียนในสายอาชีพ ซึ่งในปีนี้เป็นการให้ทุนปีแรก โดยในปีนี้มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 53 โครงการ 37 สถานศึกษาใน 23 จังหวัด แบ่งเป็น 2 ประเภททุน คือ ทุน 5 ปี ปวช.ต่อเนื่อง ปวส. หรืออนุปริญญา สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า และทุน 2 ปี ปวส. อนุปริญญา สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6/ปวช.3 หรือเทียบเท่า ซึ่งการให้ทุนในครั้งนี้เป็นลักษณะทุนให้เปล่า โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีด้วยกัน 4 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา และอุดรธานี ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือคือ 1 ในนั้น และมีทุนที่เปิดสอนในสาขาเทคนิคยานยนต์และศิลปะการดนตรี เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อในสายอาชีพ โดยนักเรียนทุนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน นอกจากนี้นักเรียน และนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายชื่อสาขาและสถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ได้ที่เว็บไซต์
www.eef.or.th ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 มีนาคม 2562

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2