07-08-63-ประกาศผลคัดเลือกสถาบัน รุ่น 2

07-08-63-ประกาศผลคัดเลือกสถาบัน รุ่น 2