ประกาศ คกก. กสศ. เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ คกก. กสศ. เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์