สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565