ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗