20_ประกาศราคากลาง_การเช่าพื้นที่เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศและจัดเก็บข้อมูล