58_ประกาศราคากลาง_กสศ._ จัดหาบริการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ SMS