ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ๒๐ จังหวัด ปี ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ๒๐ จังหวัด ปี ๒๕๖๔