ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการรายงานสถานะความเหลื่อมล้ำและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยรายปี (Thailand Annual Equitable Education and Human Development Report)

ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการรายงานสถานะความเหลื่อมล้ำและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยรายปี (Thailand Annual Equitable Education and Human Development Report)