ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการจัดกระบวนการและกิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปวส.๒ รุ่นที่ ๑

ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการจัดกระบวนการและกิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปวส.๒ รุ่นที่ ๑