ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพัฒนาแนวทางการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครอง นักเรียนทุนเสมอภาค และสาธารณะ

ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพัฒนาแนวทางการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครอง นักเรียนทุนเสมอภาค และสาธารณะ