ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริหารจัดการ ตรวจสอบและติดตามสถานศึกษาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริหารจัดการ ตรวจสอบและติดตามสถานศึกษาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)