ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการ cloud as a service, equipment as a service, Hardware