43_ประกาศราคากลาง_กสศ_โคงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคนเมืองและคนชั้นกลาง