ประกาศราคากลางกสศ. โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)