ประกาศราคากลางกสศ. จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ประกาศราคากลางกสศ. จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา