ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค

ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค