ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-๑๙)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-๑๙)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง