ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและการประสานงานสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและการประสานงานสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง