ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำระบบการควบคุมภายใน และจัดทำระบบและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำระบบการควบคุมภายใน และจัดทำระบบและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก