จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานฯ

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานฯ