2561_10_24_จ้างจัดทำวีดีทัศน์เพื่อสนุบสนุนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ