ประกาศสนับสนุนทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ประกาศสนับสนุนทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

“สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาคนให้เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนประเทศไทย”

นั่นคือเจตนารมย์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) และนโยบายประเทศไทย 4.0
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีต่อจากนี้

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ในปี
2562 กสศ.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้

1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มประชากรวัยแรงงานซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้
2) เพื่อพัฒนาระบบทดลองที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพโดยใช้ชุมชน ท้องถิ่น หรือพื้นที่การเรียนรู้เป็นฐานของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อค้นหานวัตกรรมชุมชน และถอดความรู้จากการปฏิบัติ และจัดทำเป็นคู่มือหรือแนวทางของการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป

ดาวน์โหลดคู่มือทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ
เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดการพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน และมีความสนใจในประเด็นดังกล่าวมาร่วมยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

วิธีการขอรับทุน

หน่วยพัฒนาอาชีพที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบออนไลน์
และสามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการ ได้ที่เว็บไซด์ กสศ. www.EEF.or.th รายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล์ Community@EEF.or.th สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่สายด่วน โทร. 02-079-5475 กด 3 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ นายพงศกร กาวิชัย โทรศัพท์ 061-345-9529

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโครงการ : การพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

แบบเสนอ โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

แผ่นพับทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน

 

 

โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส”
คือ หนึ่งในคำตอบที่สำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0