06-สหรัฐฯ-เร่งปรับแผนการศึกษา-B

06-สหรัฐฯ-เร่งปรับแผนการศึกษา-B