15-แปล-ควิเบกเผยแผนปฏิบัติการ-B

15-แปล-ควิเบกเผยแผนปฏิบัติการ-B