08-แปล-ฟิลิปปินส์เตือนนักเรียน_T02

08-แปล-ฟิลิปปินส์เตือนนักเรียน_T02