ความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกันสร้างได้

ความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกันสร้างได้

ไม่ว่าคุณเป็นใคร ก็สามารถแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ ไปจนถึงทรัพยากร
เพื่อนำโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพไปให้ถึงเด็ก เยาวชน ประชาชนผู้ยากจน
ด้อยโอกาสได้ ด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพของตนเอง

การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนชีวิต

เปลี่ยนคุณภาพสังคมโดยรวม สร้างทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

และปัญหาด้านการศึกษาเป็นเรื่องที่ใหญ่มากกว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแก้ปัญหานี้เพียงลำพังได้
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันสร้างการเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาที่เสมอภาค

เงินทุกบาท ทุกสตางค์ของท่านจะส่งตรงถึงเด็ก 100%

กสศ. ไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าดำเนินการ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ
ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะส่งตรงถึงเด็กจริง

กสศ. พบเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไร

Big Data ทำให้การช่วยเหลือ
ถึงมือเด็กถูกคน แก้ปัญหาตรงจุด

ระบบ isee หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของ กสศ.
มีฐานข้อมูลของนักเรียนในประเทศไทยมากกว่า 7.3 ล้านคน
ทำให้ isee สามารถชี้เป้าได้อย่างตรงจุด
ตรงสภาพปัญหาเน้นผลลัพธ์การช่วยเหลือที่มีผลกระทบสูง (High Impact)
มีความยั่งยืน (Sustainability)

กลุ่มเป้าหมายหลัก

เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา

524,652 คน

เด็กในระบบการศึกษา ที่ยากจนพิเศษ*

994,428 คน

*รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท/คน/เดือน

3 Step เงินบริจาคเดินทางถึงมือเด็กได้อย่างไร

1. กสศ.

ค้นหาและคัดกรอง

โดยระบบ isee ค้นหานักเรียนที่ประสบปัญหา และจัดสรร ความช่วยเหลือตามโครงการไปยังโรงเรียนที่ดูแลนักเรียนคนนั้นๆ

2. โรงเรียน

คุณครูที่เป็นผู้ดูแลเด็ก

จะเป็นผู้ส่งมอบเงินโดยตรงถึงมือผู้ปกครองของเด็ก พร้อมรูปถ่ายและส่งหลักฐานการส่งมอบเงินกลับให้ กสศ.

3. เด็กและผู้ปกครอง

เงินหรือทรัพยากรที่จัดสรร ถึงมือเด็กและผู้ปกครอง

ผู้ปกครองจะเป็นผู้รับมอบจากโรงเรียน โดยจะมีลายเซ็นต์ผู้ปกครองและเด็ก รวมถึงคุณครูเป็นคนยืนยัน

ขอบคุณทุกพลังที่ร่วมกันตลอด 1 ปี

ยอดเงินบริจาค ณ ปัจจุบัน

25,531,253.39

ผลลัพธ์ความช่วยเหลือ

จากการระดมทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

นักเรียนยากจนพิเศษ
ที่มีภาวะทุพโภชนาการ

40,167 คน

ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบในช่วง COVID-19 ให้อิ่มท้องและไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา

นักเรียนยากจนพิเศษ
และเด็กนอกระบบ

3,066 คน

ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบในช่วง COVID-19 ให้กลับสู่ระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศัยภาพ

นักเรียนยากจน
และพิการ

1,298 คน

ได้รับการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระครัวเรือน และป้องกันไม่ให้หลุดออกนอกระบบในช่วง COVID-19

นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการในพื้นที่ห่างไกล

1,800 คน

ได้รับอาหารเช้าเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นตลอด 1 ปี

ปัญหาความเหลื่อมล้ำและโอกาสในการหลุดออกจาก
ระบบการศึกษาของเด็กๆ เหล่านี้กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆ หากเราไม่ช่วยกัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

บริจาคกับ กสศ. ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้จริงหรือไม่

การบริจาคเงินให้ กสศ. สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ตามประกาศประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๒)

ยอดบริจาคขั้นต่ำในการขอใบเสร็จรับเงิน

ไม่จำกัดจำนวนเงินบริจาคขั้นต่ำในการขอรับใบเสร็จ

ใบเสร็จรับเงินจะลงวันที่ใด

ใบเสร็จรับเงินจะลงวันที่ตามวันที่ยอดเงินเข้าบัญชี กสศ.

ลดหย่อนภาษี 2 เท่าคำนวณอย่างไร

ท่านสามารถลดหย่อนคูณ 2 จากยอดที่ท่านบริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น

สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ในปีใด

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในปี พ.ศ. ที่ท่านทำการบริจาค

บริจาคเงินกับ กสศ. จะนำไปลดหย่อนภาษีให้ท่านอื่น สามารถทำได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ เพราะผู้ยื่นต้องมีชื่อในใบเสร็จรับเงินตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น

ยังไม่ได้ใบเสร็จรับเงินบริจาค

สามารถตรวจสอบจากอีเมลที่ระบุไว้ตอนทำการบริจาค** (ตรวจสอบในถังขยะ หรือ Junk mail) หากยังไม่พบ สามารถส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้ที่อีเมล donation@eef.or.th

**ระยะเวลาในการรอรับใบเสร็จมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ท่านทำการบริจาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2