FAQ Demo

วิธีการรับหลักฐานการบริจาคแบ่งตามช่องทางการบริจาค 3 ช่องทางดังนี้
ผ่านเว็บไซต์ กสศ.

www.eef.or.th

Credit Card / Debit Card

  • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต VISA, Master Card
  • ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน
QR Code ผ่าน Mobile Banking App

บริจาคผ่าน QR Code ในโครงการ
e-Donation ข้อมูลการบริจาคของคุณจะถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติ

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • เตรียมหลักฐานการโอนเงินเป็นรูปภาพหรือรูปถ่าย เช่น รูปถ่ายใบเสร็จการโอนเงินจากตู้ ATMหรือรูปภาพหน้าจอในกรณีที่ทำธุรกรรมออนไลน์
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน
บริจาควันนี้ นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
กลับ
ผ่านเว็บไซต์ ปันบุญ
https://www.tmbfoundation.or.th/th/Punboon/00991
QR Code ผ่าน Mobile Banking App

บริจาคผ่าน QR Code ในโครงการ
e-Donation ข้อมูลการบริจาคของคุณจะถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติ

Rabbit LINE Pay / Credit Card / Debit Card

  • ชำระเงินผ่านRabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต VISA, Master Card
  • ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน
บริจาควันนี้ นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
กลับ
ผ่านการโอนเข้าบัญชี กสศ.
เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

บริจาควันนี้ นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
กลับ