Banner
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดหลักสูตรเพิ่มมูลค่าสับปะรดที่ตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง ต่อยอดการแปรรูปสู่ผลไม้นานาชนิด

จังหวัดระยอง คือจังหวัดที่ผลิตสับปะรดได้มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ด้วยพื้นที่ของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของทั้งดินและน้ำ การปลูกสับปะรดของที่นี่จึงมีความโดดเด่นกว่าที่อื่นทั้งในด้านรสชาติและจำนวนผลผลิต โดยมีบ้านแก่งหวาย ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกและแปรรูปสับปะรดเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตสำคัญ นอกจากนี้พื้นที่ของหมู่บ้านยังเอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรอีกมากมาย เช่น การทำสวนผลไม้ การทำไร่มันสำปะหลัง สวนทุเรียน ปลูกยางพารา นำมาแปรรูปเกิดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่หลากหลาย จึงเกิดเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ของชุมชนขึ้น แต่ชาวชุมชนนั้นยังขาดทุนทางความรู้ และมีรายได้ไม่เพียงพอ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันที่ใกล้ชิดกับชุมชนและมีประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคม เล็งเห็นถึงต้นทุนที่บ้านแก่งหวายมีอย่างต้นทุนทางพื้นที่ ต้นทุนทางความรู้และต้นทุนทางทรัพยากรมนุษย์ จึงได้จัดทำ ‘โครงการการเพิ่มมูลค่าสับปะรดและผลิตภัณฑ์จากสับปะรดชุมชน ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง’ ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มช่องทางการขาย และเพิ่มมูลค่าสินค้าสับปะรดให้มากยิ่งขึ้น เพราะโครงการฯ มองว่าในการเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน โดยดึงศักยภาพเดิมที่พวกเขามีอยู่มาใช้ร่วมกับการพัฒนา ต่อยอดให้พวกเขามีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากกลุ่มเป้าหมายหลัก 4 กลุ่ม ที่โครงการอยากร่วมพัฒนา ได้แก่ กลุ่มผู้มีอาชีพค้าขาย ที่มีความสามรถในการผลิตสินค้าระดับควรเรือน ซึ่งควรได้รับการพัฒนาให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เข้าถึงช่องทางการขายที่หลากหลายและขยายปริมาณการผลิตให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ กลุ่มเกษตรกร ที่มีฝีมือในการเพาะปลูกแต่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 กลุ่มอาชีพรับจ้างและกลุ่มผู้ว่างงาน ที่ขาดความรู้ความสามารถเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง 

หลังจากนั้น โครงการจึงได้ออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมความต้องการของชุมชน เช่น กิจกรรมการพัฒนาแปรรูปสับปะรด เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการแปรรูปและสามารถพัฒนานำไปใช้กับผลผลิตอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องจำกัดว่าเป็นสับปะรดเพียงอย่างเดียว เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน กิจกรรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนได้ลองลงมือออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและเข้าใจหลักการออกแบบเพื่อต่อยอดให้นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นได้ กิจกรรมการอบรมเรื่องกระบวนการทำธุรกิจเบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่เตรียมพร้อมชุมชนเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ มีการวางแผนธุรกิจ หาช่องทางการขายเป็นไปจนถึงการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้รู้กำลังในการใช้จ่ายต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อยกระดับฝีมือให้มีทักษะเฉพาะทางและพึ่งพาตนเองได้ โครงการฯ ยังได้ร่วมมือกับโรงเรียนวังจันทร์ เพื่อจัดหลักสูตรเกษตรนวัต หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพและพัฒนางานด้านเกษตรในพื้นที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีให้กับชุมชน

ในท้ายที่สุด ความสำเร็จที่โครงการฯ มุ่งหวัง คือ ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรวมกลุ่มอาชีพที่แข็งแรงและมีรายได้เพียงพอ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าชุมชนมีองค์ความรู้และพัฒนาตั้งแต่กระบวนการแปรรูป กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงกระบวนการขายได้ด้วยตัวเอง พึ่งพาตัวเองได้และยังสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับชุมชนรอบข้างได้อีกต่อไป

โครงการฯ มองว่าในการเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน โดยดึงศักยภาพเดิมที่พวกเขามีอยู่มาใช้ร่วมกับการพัฒนา ต่อยอดให้พวกเขามีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

การเพิ่มมูลค่าสับปะรดและผลิตภัณฑ์จากสับปะรดชุมชน ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • โทร: 089-4862497
 • ผู้ประสานงาน: อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร

เป้าประสงค์

1.กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปสับปะรดและผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
2.กลุ่มเป้าหมายเกิดการรวมกลุ่มอาชีพแปรรูปสับปะรดผลิตภัณฑ์จากสับปะรด

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2