30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์-04

30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์-04