07-เติมโอกาสที่ขาดหาย_T02

07-เติมโอกาสที่ขาดหาย_T02