07-เติมโอกาสที่ขาดหาย-06

07-เติมโอกาสที่ขาดหาย-06