ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ

1. ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมการบริหาร กสศ.

 1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
 2. ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
 3. ศาสตราจารย์นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
 4. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

2. คณะอนุกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ

 • ให้คำแนะนำแก่สำนักงาน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ด้านการเงินและงบประมาณของ กสศ.รวมถึงแนวทางการได้มาและการบริหารจัดการซึ่งเงินและทรัพย์สินของ กสศ. ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
 • ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาด้านการเงินและงบประมาณแก่คณะกรรมการและสำนักงาน
 1. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ (ประธาน)
 2. นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล (อนุกรรมการ)
 3. นางกรรณิการ์ งามโสภี (อนุกรรมการ)
 4. นายรังสรรค์ มณีเล็ก (อนุกรรมการ)
 5. นายวรัชญ์ เพชรร่วง  (อนุกรรมการ)

3. คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล

 • ศึกษาและจัดทำร่างประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลองค์กรที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อเสนอคณะกรรมการ
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการ
 1. นายชาลี จันทนยิ่งยง (ประธาน)
 2. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ (อนุกรรมการ)
 3. นางศิษฏศรี นาคะศิริ (อนุกรรมการ)

4. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

 • พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 หรือกฎหมายอื่นใดกำหนดให้มี
 • ให้ความคิดเห็นหรือคำปรึกษาด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการและสำนักงาน
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา  ศรีวนิชย์ (ประธาน)
 2. นายนพดล  เภรีฤกษ์ (อนุกรรมการ)
 3. นายนพพร  สุวรรณรุจิ (อนุกรรมการ)

5. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล

 • ให้คำแนะนำแก่สำนักงาน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
 • ให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลของสำนักงาน และการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน
 • ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานแก่คณะกรรมการ
 1. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล (ประธาน)
 2. นางสาวนวลอนันต์ ตันติเกตุ (อนุกรรมการ)
 3. นายวิศรุต รักษ์นภาพงศ์ (อนุกรรมการ)

6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน

 • ให้แนวทางและคําแนะนําแก่สํานักงานในการเสนอแผนการลงทุน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
 • กํากับดูแลเพื่อให้การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ
 1. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ (ประธาน)
 2. นายจเด็จ ธรรมธัชอารี (อนุกรรมการ)
 3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง (อนุกรรมการ)

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2