ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ

1. ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมการบริหาร กสศ.

 1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
 2. ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
 3. ศาสตราจารย์นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
 4. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

2. คณะอนุกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ

 • ให้คำแนะนำแก่สำนักงาน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ด้านการเงินและงบประมาณของ กสศ.รวมถึงแนวทางการได้มาและการบริหารจัดการซึ่งเงินและทรัพย์สินของ กสศ. ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
 • ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาด้านการเงินและงบประมาณแก่คณะกรรมการและสำนักงาน
 1. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ (ประธาน)
 2. นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล (อนุกรรมการ)
 3. นางกรรณิการ์ งามโสภี (อนุกรรมการ)
 4. นายรังสรรค์ มณีเล็ก (อนุกรรมการ)
 5. นายวรัชญ์ เพชรร่วง  (อนุกรรมการ)

3. คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล

 • ศึกษาและจัดทำร่างประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลองค์กรที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อเสนอคณะกรรมการ
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการ
 1. นายชาลี จันทนยิ่งยง (ประธาน)
 2. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ (อนุกรรมการ)
 3. นางศิษฏศรี นาคะศิริ (อนุกรรมการ)

4. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

 • พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 หรือกฎหมายอื่นใดกำหนดให้มี
 • ให้ความคิดเห็นหรือคำปรึกษาด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการและสำนักงาน
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา  ศรีวนิชย์ (ประธาน)
 2. นายนพดล  เภรีฤกษ์ (อนุกรรมการ)
 3. นายนพพร  สุวรรณรุจิ (อนุกรรมการ)

5. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล

 • ให้คำแนะนำแก่สำนักงาน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
 • ให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลของสำนักงาน และการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน
 • ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานแก่คณะกรรมการ
 1. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล (ประธาน)
 2. นางสาวนวลอนันต์ ตันติเกตุ (อนุกรรมการ)
 3. นายวิศรุต รักษ์นภาพงศ์ (อนุกรรมการ)

6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน

 • ให้แนวทางและคําแนะนําแก่สํานักงานในการเสนอแผนการลงทุน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
 • กํากับดูแลเพื่อให้การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ
 1. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ (ประธาน)
 2. นายจเด็จ ธรรมธัชอารี (อนุกรรมการ)
 3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง (อนุกรรมการ)