95_ประกาศราคากลาง_กสศ._โครงการจัดทำวีดิทัศน์เวทีสร้างความเข้าใจ