82_ประกาศราคากลาง_กสศ._ การบริหารจัดการงานประชุมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง