81_ประกาศราคากลาง_กสศ._ จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการสร้างโอกาส