78_ประกาศราคากลาง_กสศ._ จัดทำวีดิทัศน์สรุปแนวทางการคัดกรองนักเรียน