2562_02_28_ซื้อจัดหาคอมพิวตอร์สำนักงานชุดที่ 10 (จำนวน 7 เครื่อง)