ใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างทักษะชีวิตนักเรียน ตชด.

ใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างทักษะชีวิตนักเรียน ตชด.

แม้อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียง 40 กิโลเมตร แต่ด้วยพื้นที่หมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ยังนับว่าห่างไกลจากความเจริญ คนในชุมชนส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรรม ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ทำนา และงานรับจ้างทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและต้องการแรงงานมาก เด็กนักเรียนหลายคนจึงต้องขาดเรียนเพื่อไปช่วยงานทางบ้าน

“วิถีชีวิตของคนในพื้นที่เกือบทั้งหมดคือคนทำไร่ทำนา หลายช่วงของปีเขาต้องการคนไปช่วยงานจำนวนมาก เด็กบางคนเขาก็ต้องตามผู้ปกครองไปทำงานเพื่อหารายได้เข้าบ้าน บ้างก็ต้องช่วยเฝ้าบ้านเลี้ยงน้องดูแลคนแก่ยามที่พ่อแม่ออกไปทำงาน เด็กกลุ่มนี้จะขาดเรียนกันบ่อย ทำให้เขาเรียนช้าไม่ทันเพื่อนๆ” ร.ต.อ.สุวรรณ ค่ำชู ครูใหญ่ของโรงเรียน ตชด. การบินไทย เล่าถึงสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน

ร.ต.อ.สุวรรณ กล่าวต่อไปว่า เด็กกลุ่มนี้เป็นนักเรียนที่ทางบ้านยากจน ซึ่งเราได้เข้าไปสำรวจบ้านและนำเข้าสู่โครงการจัดสรรเงินหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 50 คน จากนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน 156 คน ทุนนี้ทางโรงเรียนได้นำมาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยเป็น 1 ใน 5 ของโรงเรียนนำร่องจากโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ

“เราเลือกการทำผลิตภัณฑ์ขนมโดนัทจิ๋วเค้กกล้วยหอมเพราะสอดคล้องกับกลุ่มพัฒนาชุมชน
เรามีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านการบินไทย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 30 ครัวเรือน เขามีทั้งความรู้และอุปกรณ์ พร้อมสละเวลาเข้ามาช่วยสอนนักเรียน มีผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มผู้นำชุมชนที่มาร่วมเป็นวิทยากรและช่วยผลักดันโครงการ ส่วนวัตถุดิบก็เป็นสิ่งที่มีในชุมชนมีอยู่แล้ว” ร.ต.อ.สุวรรณ ระบุ

ครูใหญ่โรงเรียนตชด.การบินไทย กล่าวอีกว่า เด็กจะได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ใช่แค่การทำเค้กกล้วยหอมหรือทำขนม แต่เขาต้องได้เรียนรู้ระบบตั้งแต่เริ่มต้น การเตรียมงาน การผลิต การซื้อการขาย นำเข้าสู่ระบบสหกรณ์และการปันผลกำไร โดยกลุ่มแม่บ้าน ฯ จะช่วยดูแลในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดไปจนถึงการนำไปจัดจำหน่าย แล้วเมื่อเด็กเริ่มมีทักษะที่แข็งแรงพอ เราจะค่อยๆ ปล่อยให้เขาดำเนินงานด้วยตัวเอง

จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ คือต้องการให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีรายได้เสริม ซึ่งการฝึกทักษะอาชีพไม่เพียงทำให้เขามีรายได้ ได้เรียนรู้งาน ฝึกความซื่อสัตย์สามัคคี
แต่ความรู้และประสบการณ์ตรงนี้หมายถึงการต่อยอดไปสู่งานอื่นๆ เป็นความรู้ติดตัวที่นำไปใช้ได้ในอนาคต
ที่สำคัญคือช่วยให้เด็กขาดเรียนน้อยลง

“เงินทุนที่ได้รับมาเราสามารถนำมาทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่ออนาคตของเด็กและนำไปใช้ในด้านอื่นๆ ได้อีก โดยทางโรงเรียนได้เตรียมจัดทำโครงการเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กทั้ง 50 คน นอกจากนี้ยังนำไปใช้เป็นทุนเรื่องรถรับส่งให้เด็กหลายคนที่ต้องเดินเท้ามาโรงเรียน ซึ่งลดภาระของผู้ปกครองได้มาก ที่ผ่านมาเด็กกลุ่มนี้สามารถมาโรงเรียนได้สม่ำเสมอขึ้น จากเดิมที่ต้องขาดเรียนบ่อยๆ ไปช่วยพ่อแม่ทำงาน” ร.ต.อ.สุวรรณเผย

ร.ต.อ.สุวรรณ ย้ำว่า สำหรับโรงเรียน ตชด. การบินไทย เรามีอัตราเด็กที่เรียนจบไปแล้วได้เรียนต่อ
100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางโรงเรียนหวังว่าทุนเสมอภาคของกสศ. นี้จะมาช่วยเด็กยากจนทั้งรุ่นนี้และในรุ่นถัด ๆ
ไปตลอด เพื่อให้พวกเขาได้เรียนต่อจนจบการศึกษาตามวัยที่เหมาะสม
โดยไม่มีใครที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้เรียนต่อในอนาคต

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2