โครงการรณรงค์ จดหมายลาครู : 4 หน่วยงานร่วมแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โครงการรณรงค์ จดหมายลาครู : 4 หน่วยงานร่วมแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ความร่วมมือ 4 หน่วยงานร่วมแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
คืนเด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษาสู่โรงเรียน

ปัจจุบันมีเด็กไทยมากกว่า 430,000 คน ที่หลุดอยู่นอกระบบการศึกษาภาคบังคับ ขณะที่อีก 2 ล้านคนสุ่มเสี่ยงไม่ได้เรียนต่อเพราะความยากจน ต้องผันตัวเองเป็นเสาหลักของบ้าน อย่างไม่เลือกงานและทำเต็มที่อย่างสุดกำลัง แม้จะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็ก เช่น งานก่อสร้าง ขายพวงมาลัย ชกมวย ทำสวนทำไร่ รับจ้างเก็บขยะ ฯลฯ

กสศ. หรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ สพฐ. ตชด. อปท. ร่วมมือกันช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างจริงจัง ผ่านโครงการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษซึ่งถือเป็นการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เดือดร้อนที่สุด ได้อย่างถูกคน ตรงจุด โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ iSEE เป็นเครื่องมือช่วยติดตาม ค้นหาและช่วยเหลือเด็กๆพร้อมพลังของคุณครูฮีโร่ในสังกัด สพฐ. ตชด.และอปท. มากกว่า 400,000 คน ที่ออกค้นหา และคัดกรองให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

โครงการรณรงค์จดหมายลาครู ความร่วมมือแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คืนเด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดออกนอกระบบ มีเป้าหมายรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในกลุ่มเด็กยากจนที่สุด ผ่านการบอกเล่าด้วยจดหมายของเด็ก ๆ จากทั่วประเทศไทยที่ส่งถึงคุณครู เพื่อบอกว่า หนูขอลาหยุดเรียนเพื่อไปช่วยครอบครัวทำงาน และไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเรียนหนังสืออีกเมื่อไหร่ เพราะฐานะทางบ้านยากจนพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสีย จากจดหมายฉบับจริงเหล่านี้ ถูกนำไปถ่ายทอดต่อผ่านผลงานของพี่ ๆ ศิลปินกราฟฟิตี้ปรากฎในพื้นที่ต่างๆของประเทศ จำนวน 7 พื้นที่ ในจังหวัด ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และกรุงเทพ ฯ เพื่อให้สังคมตระหนักว่าปัญหานี้เป็นเรื่องที่ยังมีอยู่จริง และทุกภาคส่วนในสังคมจะระดมความร่วมมือกัน ช่วยเหลือเด็ก ๆ ของเรา ไม่ให้พวกเขาและเธอสู้ตามลำพัง เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป

 

สถานที่

สถานที่ : สะพานหัวช้าง กรุงเทพมหานคร
ศิลปิน : Abi
เจ้าของจดหมาย : ด.ช.พงศกร อาสาพิทักษ์ไทร

สถานที่ : เจริญกรุง 32 กรุงเทพมหานคร
ศิลปิน : สันติ
เจ้าของจดหมาย : ด.ญ.พศิกา ขุนราช, ด.ช.พงศกร อาสาพิทักษ์ไพร, ด.ญ.ลลิณี จงภักดี

 

สถานที่ : สาธุประดิษฐ์ 52 กรุงเทพมหานคร
ศิลปิน : Qucan
เจ้าของจดหมาย : ด.ช.ปรีชา จอดนอก

 

 

สถานที่ : หน้าห้างแฟรี่พลาซ่าฝั่งถนนกลางเมือง บริเวณถนน เฉลิมพระเกียรติ (คลองน้ำ) จังหวัดขอนแก่น
ศิลปิน : Floyd
เจ้าของจดหมาย : ด.ญ.สุกัญญา วังนาทัพ

 

ศิลปิน : Waris
เจ้าของจดหมาย : ด.ญ.นันท์นภัส ดำรงชูทรัพย์

 

สถานที่ : ลัดดาแลนด์ และกาดหน้ามช.จังหวัดเชียงใหม่
ศิลปิน : Mauy
เจ้าของจดหมาย : ดช.กิตติวันท์ งีแคว

 

สถานที่ : ตรงข้ามห้าง Central phuket ฝั่งโรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดภูเก็ต
ศิลปิน : Aman
เจ้าของจดหมาย : ด.ญ.ลลิณี จงภักดี

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2